Provozní řád mobilního maséra


Provozní řád je zpracován v souladu s § 19, § 20, § 21, § 22, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a § 51, § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

I. Identifikace provozovatele:

Mgr. Zdeněk Novák

IČO: 88575071

Sídlo: ČSL legií 998, Kojetín 75201

Telefon: +420 735 774 428

E-mail: MasazeNovak@post.cz

Web: www.MasazeNovak.cz

II. Druh a rozsah poskytovaných služeb:

 • Služby vykonává pracovník s příslušným vzděláním, odbornou způsobilostí a znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví.
 • Zdravotní průkaz pracovníka je uložen v sídle. Je k předložení na vyžádání klienta.
 • Poskytované jsou masérské služby sportovní, regenerační, rekondiční a relaxační.
 • Služby jsou poskytované v domácím nebo v hotelovém prostředí, ve sportovních zařízeních, firemních prostorech a dalších prostorech dle požadavků klienta.
 • Výkony porušující integritu kůže se neprovádí

III. Podmínkou pro poskytnutí služeb:

 • Přístup k umyvadlu s pitnou tekoucí teplou i studenou vodou.
 • Přístup na WC.
 • Dostatečné osvětlení a teplota v místnosti.
 • Prostor pro převléknutí maséra do pracovního oděvu.
 • Dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského lehátka.
 • Dostatečný manipulační prostor pro maséra.

IV. Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení:

 • Masážní lehátko skládací dřevěné dvouzónové Medimas - Prosport2. Prohlášení o shodě viz příloha.
 • Nejsou používány žádné speciální přístroje. 

V. Kontraindikace (okolnost nebo stav vylučující některé postupy a výkony při poskytování služeb):

 • Služba bude poskytována pouze zdravým a dospělým jedincům, eventuelně po konzultaci s lékařem (např. těhotenství).
 • Poskytnutou službou nejsou sledovány terapeutické účinky, tedy léčení, terapie či uzdravení.
 • V rámci výše uvedené poskytované služby nesmí být prováděny výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.

VI. Zásady osobní hygieny zaměstnanců:

 • Osoba poskytující službu si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou před a po každém poskytnutí služby, po použití toalety, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění. K osoušení rukou se používají osoušeče či ručníky pro jednorázové použití.
 • Osoba poskytující službu nosí po celou dobu poskytování služby čistý pracovní oděv a obuv.
 • Osoba poskytující službu se nepohybuje v pracovním oděvu a v pracovní obuvi mimo místo, kde jsou služby poskytovány.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, které odpovídají prováděné pracovní činnosti, se používají pouze čisté a bezpečné pro zdraví osob.

VII. Lékárnička:

 • Lékárnička je vybavena dle charakteru poskytované služby a dále přípravky určenými k zástavě kapilárního krvácení, např. Gelita-spon, přípravky k dezinfekci drobných poranění - prostředky s antiseptickým a s virucidním účinkem, např. Jodisol.
 • Doba použitelnosti (exspirace) prostředků lékárničce nesmí být překročena. Pro každý zákrok musí být použito čistého vatového tamponu, který nelze opakovaně používat.

VIII. Ochrana zdraví spotřebitele:

 • Oděv zákazníka je nutno při práci krýt čistou rouškou.
 • Při všech úkonech musí být na každého zákazníka použity ručníky a ubrousky vyprané, vyžehlené nebo jednorázové.
 • Podpěry pod hlavou musí být přikryty podložkou na jedno použití.
 • Osoba poskytující službu musí být vybavena dostatečným množstvím nástrojů a pracovních pomůcek tak, aby na každého zákazníka byly používány čisté. Pracovní pomůcky, které se těžko čistí a dezinfikují, je zakázáno používat. Pro každého zákazníka se používají čistě umyté a vydezinfikované nástroje, event. sterilní dle charakteru poskytované služby.

IX. Dezinfekce ploch, nástrojů, pomůcek:

 • K dezinfekci se používají pouze schválené dezinfekční prostředky, a to dle návodu k použití na etiketě výrobku. Z důvodu zabránění vzniku odolnosti mikroorganizmů vůči přípravku, event. alergizaci pracovníka, se dezinfekce různými aktivními látkami střídají v intervalu jednoho týdne. Dezinfekční prostředky nesmí mít prošlou dobu použitelnosti.
 • Nástroje a pomůcky se po použití řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, vydezinfikují a opláchnou pitnou vodou.
 • V případě znečištění biologickým materiálem se okamžitě překryjí plochy, předměty a nástroje kontaminované biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem (viz návod na etiketě výrobku). Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku. Nástroje se po dezinfekci prostředkem s virucidním účinkem (lze ponořit do připraveného dezinfekčního roztoku s virucidním účinkem) mechanicky očistí horkou vodou s přídavkem saponátu, usuší, uloží do obalu a vysterilizují.
 • Při náhodné kontaminaci pokožky zaměstnance nebo zákazníka biologickým materiálem musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem (viry ničícím).

X. Sterilizace:

 • Neprovádí se.

XI. Kosmetické přípravky:

 • Je povoleno používat pouze kosmetické přípravky, které vyhovují právním předpisům na ochranu veřejného zdraví.

XII. Zásady běžné očisty pracovního místa:

 • Po ukončení obsluhy každého zákazníka musí být pracovní místo řádně očištěno, použité nástroje a prádlo uloženo zvlášť od čistého, papírové ubrousky a vata uloženy do kryté nádoby nebo igelitového obalu. Tato nádoba musí být denně vyprázdněna a dezinfikována. Igelitový obal je používán jednorázově. Vaničky, mísy a umývadla musí být po každém použití vymyty a dezinfikovány.
 • Jedenkrát týdně jsou veškeré pomůcky čištěny za použití dezinfekčního prostředku.

XIII. Manipulace s tuhým komunálním odpadem a nebezpečnými odpady:

 • Nebezpečné odpady během poskytování služeb nevznikají.
 • Ukládání tuhého komunálního odpadu je realizováno do kryté nádoby na odpadky, která se denně vyprazdňuje, dezinfikuje nebo do igelitového obalu na odpadky, který je používán jednorázově.
 • Tento odpad je likvidován po odchodu od klienta, uložením do nádob určených na komunální odpad.
 • Likvidace odpadů je zajištěna smluvně.

XIV. Způsob zacházení s prádlem:

 • V sídle firmy je vyčleněný omyvatelný nábytek vhodný k oddělenému skladování čistého apoužitého či špinavého prádla. Tento nábytek je jednou týdně nebo dle potřeby dezinfikován.
 • K oddělenému ukládání čistého a použitého či znečištěného prádla je využito jednorázového igelitového obalu nebo uzavíratelných plastových boxů, které jsou jednou týdně nebo dle potřeby dezinfikovány.
 • Při praní, sušení, žehlení a ukládání použitéhoči špinavého prádla je zamezeno styku s civilním prádlem. Tyto úkony jsou realizovány v místě sídla.
 • Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška, kosmetický kufr a obal na masérské lůžko. K oddělenému transportu čistého a použitého či znečištěného prádla je využito jednorázového igelitového obalu nebo uzavíratelných plastových boxů, které jsou jednou týdně nebo dle potřeby dezinfikovány. Při transportu je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci.
 • Pracovní oděv a obuv je ukládána a prána mimo civilní ošacení v místě sídla.
 • V případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv.
 • Praní probíhá v prostředcích s dezinfekčním účinkem k tomu určených.

Je zamezeno vstupu nepovolaných osob a zvířat na místo, kde jsou služby poskytovány s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby.

V místě, kde jsou služby poskytovány je zakázáno jíst, pít, kouřit (mimo prostory vyčleněné pouze pro personál).

XV. Přílohy:

 • Prohlášení o shodě Masážního lehátka Medimas - Prosport2


Datum zpracování: 08. 01. 2021

Provozní řád zpracoval: Mgr. Zdeněk NovákRozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o schválení Provozního řádu mobilního maséra


Kopie schváleného Provozního řádu mobilního maséra

Sportovní, regenerační a rekondiční masáže Mgr. Zdeněk Novák, Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!